Cefnogi Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid Manwerthu

Cefnogi Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid Manwerthu drwy gyfnod o drawsnewid digidol.

Yr Her

Un o brif fanwerthwyr cynhyrchion moduro, beicio a hamdden y DU sydd wedi bod yn defnyddio Salesforce ar draws unedau busnes lluosog dros yr 16 mlynedd diwethaf.

Roedd y cwsmer wedi bod yn defnyddio llwyfan Salesforce ers 16 mlynedd. Yn y cyfnod hwnnw roedd yn anochel y byddai rhai problemau, dyled dechnegol a dileu swyddi yn cronni.

Roedd hyn yn arwain at oedi cyn ystwythder busnes a chostau diangen i gefnogi a rheoli.

Yr Ateb

Roedd hon yn sefyllfa gymhleth a oedd yn gofyn am nifer o wahanol ddulliau gweithredu.

Ein gweithgaredd cyntaf oedd deall yn llawn y sefyllfa a gyflawnwyd drwy gwblhau adolygiad pensaernïol o'r ateb cyffredinol, gan gynnwys gwasanaethau integredig.

Ar ôl i ni nodi'r materion a'r cyfleoedd i wella, cwblhawyd cynllun mudo gyda chyfnodau pontio a datganiadau. Oherwydd maint y gwaith, gwnaed y rhaglen waith fwy gan ddefnyddio prosiect dŵr/ystwyth hybrid tra cwblhawyd y gwaith tactegol llai o dan gyfres o welliannau rheoli gwasanaethau. Cwblhawyd y gwaith tra'n cynnal lefel uchel o wasanaeth i'r cwsmer a'r defnyddwyr.

Y Canlyniad

Ailwampio a gwelliant sylweddol yn gyflym ar ateb Salesforce a oedd wedi bod yn sicrhau gwerth ers dros 16 mlynedd i adnewyddu a galluogi llwyfan y gallai'r cwmni fanteisio ymhellach arno, gyda lefelau uwch o ansawdd a gwerth.

Ar ôl ymgysylltu ag Alscient, llwyddwyd i reoli rhaglen waith a oedd yn canolbwyntio ar ansawdd a chanlyniadau tra'n darparu llwyfan a oedd mewn cyflwr llawer gwell i gefnogi eu busnes wrth symud ymlaen tra'n sicrhau bod yr holl newid yn cael ei reoli mewn dull risg isel, gwerth uchel.

Astudiaethau Achos Cysylltiedig

Cymorth TGCh Sylfaenol

Technoleg Gwybodaeth (Cymorth Llinell Gyntaf IT)

Gwneuthurwr Blaenllaw Nwyddau Defnyddwyr

Gwasanaeth (Cymorth Cynnyrch)

Llais 21

Llais 21 – Astudiaeth Achos Prosiect

Ni chanfuwyd Unrhyw Astudiaethau Achos ar gyfer hidlyddion cyfredol

Oes gennych chi brosiect yr hoffech chi siarad â ni amdano?

0113 8000 200 neu info@alscient.com