Telerau ac Amodau

Croeso i Alscient!

Mae'r telerau ac amodau hyn yn amlinellu'r rheolau a rheoliadau ar gyfer defnyddio Gwefan Alscient, sydd wedi'u lleoli alscient.com.

Drwy weld y wefan hon, rydym yn tybio eich bod yn derbyn y telerau a'r amodau hyn. Peidiwch â pharhau i ddefnyddio Alscient os nad ydych yn cytuno i gymryd yr holl delerau ac amodau a nodir ar y dudalen hon. Crëwyd ein Telerau ac Amodau gyda chymorth y generadur Telerau ac Amodau a'r Generadur Telerau ac Amodau Am Ddim.

Mae'r derminoleg ganlynol yn berthnasol i'r Telerau ac Amodau hyn, y Datganiad Preifatrwydd a'r Hysbysiad Datgelu a'r holl Gytundebau: "Cleient", "Chi" a "Your" yn cyfeirio atoch chi, mae'r person yn mewngofnodi i'r wefan hon ac yn cydymffurfio â thelerau ac amodau'r Cwmni. "Mae'r Cwmni", ""Ourselves"", ""Ni", "Ein" a "Us", yn cyfeirio at ein Cwmni. Cyfeiria "Parti", ""Partïon"", neu "Us", at y Cleient a ni ein hunain. Mae pob telerau'n cyfeirio at gynnig, derbyn ac ystyried y taliad sydd ei angen i ymgymryd â'r broses o'n cymorth i'r Cleient yn y modd mwyaf priodol at ddiben datganedig diwallu anghenion y Cleient mewn perthynas â darparu gwasanaethau datganedig y Cwmni, yn unol â chyfraith gyffredin yr Iseldiroedd ac yn ddarostyngedig iddi. Ystyrir bod unrhyw ddefnydd o'r derminoleg uchod neu eiriau eraill yn yr unigol, lluosog, cyfalafu a/neu ef/hi, yn gyfnewidiol ac felly'n cyfeirio at yr un peth.

Briwsion

Rydym yn defnyddio briwsion. Drwy ddefnyddio Alscient, cytunoch i ddefnyddio briwsion yn unol â Pholisi Preifatrwydd yr Alscient.

Mae'r rhan fwyaf o wefannau rhyngweithiol yn defnyddio cwcis i adael i ni adfer manylion y defnyddiwr ar gyfer pob ymweliad. Defnyddir cwcis gan ein gwefan i alluogi swyddogaethau rhai ardaloedd i'w gwneud yn haws i bobl sy'n ymweld â'n gwefan. Gall rhai o'n partneriaid cyswllt/hysbysebu hefyd ddefnyddio briwsion.

Trwydded

Oni nodir yn wahanol, mae Alscient a/neu ei drwyddedwyr yn berchen ar yr hawliau eiddo deallusol ar gyfer pob deunydd ar Alscient. Cedwir yr holl hawliau eiddo deallusol. Gallwch weld hyn gan Alscient at eich defnydd personol eich hun yn amodol ar gyfyngiadau a osodir yn y telerau a'r amodau hyn.

Ni ddylech:

 • Deunydd o Alscient
 • Gwerthu, rhentu neu is-drwyddedu deunydd gan Alscient
 • Atgynhyrchu, dyblygu neu gopïo deunydd o Alscient
 • Ailddosbarthu cynnwys o Alscient

Bydd y Cytundeb hwn yn dechrau ar y dyddiad hwn.

Mae rhannau o'r wefan hon yn cynnig cyfle i ddefnyddwyr bostio a chyfnewid barn a gwybodaeth mewn rhai rhannau o'r wefan. Nid yw Alscient yn hidlo, golygu, cyhoeddi nac adolygu Sylwadau cyn eu presenoldeb ar y wefan. Nid yw sylwadau'n adlewyrchu barn a barn Alscient, ei hasiantau a/neu gysylltiadau. Mae'r sylwadau'n adlewyrchu barn a barn y sawl sy'n rhoi ei farn a'i farn. I'r graddau a ganiateir gan gyfreithiau perthnasol, ni fydd Alscient yn atebol am y Sylwadau nac am unrhyw atebolrwydd, iawndal neu dreuliau a achosir a/neu a ddioddefwyd o ganlyniad i unrhyw ddefnydd o'r Sylwadau ar y wefan hon a/neu eu postio.

Mae Alscient yn cadw'r hawl i fonitro'r holl Sylwadau ac i ddileu unrhyw Sylwadau y gellir eu hystyried yn amhriodol, yn dramgwyddus neu'n achosi torri'r Telerau ac Amodau hyn.

Rydych yn gwarantu ac yn cynrychioli:

 • Mae gennych hawl i bostio'r Sylwadau ar ein gwefan ac mae gennych yr holl drwyddedau a chaniatâd angenrheidiol i wneud hynny;
 • Nid yw'r Sylwadau'n atal unrhyw eiddo deallusol yn iawn, gan gynnwys heb gyfyngiad hawlfraint, patent na nod masnach unrhyw drydydd parti;
 • Nid yw'r Sylwadau'n cynnwys unrhyw ddeunydd difenwol, enllib, sarhaus, anweddus neu anghyfreithlon fel arall sy'n ymosodiad ar breifatrwydd
 • Ni fydd y Sylwadau'n cael eu defnyddio i ennyn na hyrwyddo busnes neu arfer neu gyflwyno gweithgareddau masnachol na gweithgarwch anghyfreithlon.

Rydych drwy hyn yn rhoi trwydded nad yw'n unigryw i Alscient i ddefnyddio, atgynhyrchu, golygu ac awdurdodi eraill i ddefnyddio, atgynhyrchu a golygu unrhyw un o'ch Sylwadau mewn unrhyw ffurf, fformatau neu gyfryngau a phob math.

Hypergysylltu â'n Cynnwys

Gall y sefydliadau canlynol gysylltu â'n Gwefan heb gymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw:

 • asiantaethau'r Llywodraeth;
 • Chwilio peiriannau;
 • Sefydliadau newyddion;
 • Gall dosbarthwyr cyfeiriadur ar-lein gysylltu â'n Gwefan yn yr un modd ag y maent yn cysylltu â Gwefannau busnesau rhestredig eraill; A
 • Busnesau Achrededig ar draws y system ac eithrio sôn am sefydliadau di-elw, malu siopa elusennol, a grwpiau codi arian elusennol nad ydynt efallai'n gyswllt â'n Gwefan.

Gall y sefydliadau hyn gysylltu â'n hafan, i gyhoeddiadau neu â gwybodaeth arall am y Wefan ar yr amod nad yw'r ddolen: (a) yn dwyllodrus mewn unrhyw ffordd; (b) nad yw'n awgrymu nawdd, cymeradwyaeth na chymeradwyaeth y parti cyswllt a'i gynhyrchion a/neu ei wasanaethau ar unwaith; ac (c) yn ffitio o fewn cyd-destun safle'r parti cyswllt.

Gallwn ystyried a chymeradwyo ceisiadau cyswllt eraill gan y mathau canlynol o sefydliadau:

 • ffynonellau gwybodaeth defnyddwyr a/neu fusnes sy'n adnabyddus yn gyffredin;
 • com safleoedd cymunedol;
 • cymdeithasau neu grwpiau eraill sy'n cynrychioli elusennau;
 • dosbarthwyr cyfeiriadur ar-lein;
 • pyrth rhyngrwyd;
 • cyfrifyddu, y gyfraith ac ymgynghori â chwmnïau; A
 • sefydliadau addysgol a chymdeithasau masnach.

Byddwn yn cymeradwyo ceisiadau cyswllt gan y sefydliadau hyn os penderfynwn: (a) na fyddai'r cyswllt yn gwneud i ni edrych yn anffafriol i ni ein hunain nac i'n busnesau achrededig; (b) nad oes gan y sefydliad unrhyw gofnodion negyddol gyda ni; (c) bod y budd i ni o amlygrwydd y hyperddolen yn digolledu absenoldeb Alscient; ac (ch) bod y ddolen yng nghyd-destun gwybodaeth gyffredinol am adnoddau.

Gall y sefydliadau hyn gysylltu â'n hafan ar yr amod nad yw'r ddolen: (a) yn dwyllodrus mewn unrhyw ffordd; (b) nad yw'n awgrymu nawdd, cymeradwyaeth na chymeradwyaeth y parti cyswllt a'i gynhyrchion neu ei wasanaethau ar unwaith; ac (c) yn ffitio o fewn cyd-destun safle'r parti cyswllt.

Os ydych yn un o'r sefydliadau a restrir ym mharagraff 2 uchod ac os oes gennych ddiddordeb mewn cysylltu â'n gwefan, rhaid i chi roi gwybod i ni drwy anfon e-bost at Alscient. Dylech gynnwys eich enw, enw eich sefydliad, gwybodaeth gyswllt yn ogystal ag URL eich safle, rhestr o unrhyw URLs yr ydych yn bwriadu cysylltu â hwy i'n Gwefan, a rhestr o'r URLs ar ein safle yr hoffech gysylltu ag ef. Arhoswch 2-3 wythnos am ymateb.

Gall sefydliadau cymeradwy hypergysylltu â'n Gwefan fel a ganlyn:

 • Drwy ddefnyddio ein henw corfforaethol; Neu
 • Drwy ddefnyddio'r lleolydd adnoddau unffurf sy'n gysylltiedig â; Neu
 • Drwy ddefnyddio unrhyw ddisgrifiad arall o'n Gwefan sy'n gysylltiedig â hynny mae'n gwneud synnwyr o fewn cyd-destun a fformat y cynnwys ar safle'r parti cyswllt.

Ni chaniateir defnyddio logo Alscient na gwaith celf arall ar gyfer cysylltu cytundeb trwydded nod masnach yn absennol.

iFrames

Heb gymeradwyaeth ymlaen llaw a chaniatâd ysgrifenedig, efallai na fyddwch yn creu fframiau o amgylch ein tudalennau Gwe sy'n newid mewn unrhyw ffordd gyflwyniad gweledol neu ymddangosiad ein Gwefan.

Atebolrwydd Cynnwys

Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw gynnwys sy'n ymddangos ar eich gwefan. Rydych yn cytuno i'n hamddiffyn a'n hamddiffyn rhag pob hawliad sy'n codi ar eich gwefan. Ni ddylai unrhyw ddolen(au) ymddangos ar unrhyw Wefan y gellir ei dehongli fel un enllib, anllad neu droseddol, neu sy'n torri, fel arall yn torri, neu'n argymell torri neu dorri unrhyw hawliau trydydd parti.

Eich Preifatrwydd

Darllenwch y Polisi Preifatrwydd

Cadw Hawliau

Rydym yn cadw'r hawl i ofyn i chi dynnu pob dolen neu unrhyw ddolen benodol i'n Gwefan. Rydych yn cymeradwyo dileu pob linc i'n Gwefan ar unwaith ar gais. Rydym hefyd yn cadw'r hawl i ddynion y telerau a'r amodau hyn ac mae'n cysylltu polisi ar unrhyw adeg. Drwy gysylltu'n barhaus â'n Gwefan, rydych yn cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau ac amodau cysylltu hyn a'u dilyn.

Tynnu dolenni o'n gwefan

Os cewch unrhyw ddolen ar ein Gwefan sy'n sarhaus am unrhyw reswm, mae croeso i chi gysylltu â ni a rhoi gwybod i ni unrhyw bryd. Byddwn yn ystyried ceisiadau i ddileu cysylltiadau ond nid oes rheidrwydd arnoch i nac felly nac ymateb i chi'n uniongyrchol.

Nid ydym yn sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir, nid ydym yn cyfiawnhau ei gyflawnrwydd na'i chywirdeb; ac nid ydym ychwaith yn addo sicrhau bod y wefan yn parhau i fod ar gael na bod y deunydd ar y wefan yn cael ei ddiweddaru.

Ymwadiad

I'r graddau mwyaf posibl a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, nid ydym yn cynnwys yr holl gynrychiolaethau, gwarantau ac amodau sy'n ymwneud â'n gwefan a'r defnydd o'r wefan hon. Ni fydd unrhyw beth yn yr ymwadiad hwn yn:

 • cyfyngu neu eithrio ein rhwymedigaeth am farwolaeth neu anaf personol;
 • cyfyngu neu eithrio ein rhwymedigaeth am dwyll neu gamliwio twyllodrus;
 • cyfyngu ar unrhyw un o'n rhwymedigaethau mewn unrhyw ffordd na chaniateir o dan y gyfraith berthnasol; Neu
 • eithrio unrhyw un o'n rhwymedigaethau na ellir eu heithrio o dan y gyfraith berthnasol.

Mae'r cyfyngiadau a'r gwaharddiadau ar atebolrwydd a bennir yn yr Adran hon ac mewn mannau eraill yn yr ymwadiad hwn: (a) yn ddarostyngedig i'r paragraff blaenorol; a (b) llywodraethu'r holl rwymedigaethau sy'n codi o dan yr ymwadiad, gan gynnwys rhwymedigaethau sy'n codi mewn contract, mewn tort ac am dorri dyletswydd statudol.

Cyn belled â bod y wefan a'r wybodaeth a'r gwasanaethau ar y wefan yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim, ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled na difrod o unrhyw natur.