Polisi Preifatrwydd

Mae'r datganiad preifatrwydd hwn yn datgelu'r arferion preifatrwydd ar gyfer Alscient Limited (www.alscient.com). Mae'n berthnasol i Alscient yn unig; nodi nad yw'r datganiad preifatrwydd hwn yn ymdrin â dolenni o fewn y safle hwn i wefannau eraill.

Casglwch a phroseswch eich gwybodaeth bersonol yn unol â'r hysbysiad preifatrwydd hwn ac yn unol â'r rheoliad a chyfreithiau diogelu data perthnasol. Mae'r hysbysiad hwn yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i chi am eich hawliau a'n rhwymedigaethau, ac yn esbonio sut, pam a phryd rydym yn prosesu eich data personol. Mae swyddfa gofrestredig Alscient yn Nhŷ Swydd Efrog, Groeg Street, Leeds, Swydd Efrog, LS1 5SH ac rydym yn gwmni sydd wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif cwmni 07252017.

Casglu a defnyddio gwybodaeth

Nid yw'r wefan hon yn storio nac yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol am ddefnyddwyr y safle. Bydd y system yn cofnodi eich cyfeiriad e-bost a gwybodaeth arall os byddwch yn gwirfoddoli i ni drwy rai rhannau o'r safle, megis rhoi sylwadau ar bost blog. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei thrin yn gyfrinachol. Dim ond ar gyfer adolygiad mewnol y gellir ei ddefnyddio ac i gysylltu â chi ynghylch unrhyw adborth.

Sut rydym yn Defnyddio Eich Data Personol

Mae Alscient yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif ac ni fydd byth yn datgelu, rhannu na gwerthu eich data heb eich caniatâd; oni bai ei bod yn ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith. Dim ond am gyhyd ag sy'n angenrheidiol ac at y diben(au) a nodir yn yr hysbysiad hwn y byddwn yn cadw eich data. Os ydych wedi cydsynio i ni ddarparu cynigion hyrwyddo a marchnata i chi, mae croeso i chi dynnu'r caniatâd hwn yn ôl ar unrhyw adeg.  Manylir ar y dibenion a'r rhesymau dros brosesu eich data personol isod:

 • Rydym yn casglu eich data personol wrth mherfformiad contract neu i ddarparu gwasanaeth neu fel rhan o'n cyfrifoldeb cyfreithiol fel cyflogwr

 

Eich Hawliau

Mae gennych hawl i gael gafael ar unrhyw wybodaeth bersonol y mae Alscient yn ei phrosesu amdanoch ac i ofyn am wybodaeth am: –

 • Pa ddata personol sydd gennym amdanoch chi
 • Dibenion y prosesu
 • Mae'r categorïau o ddata personol dan sylw
 • Y derbynwyr y mae'r data personol wedi/byddant yn cael eu datgelu iddynt
 • Am ba hyd y bwriadwn storio eich data personol ar gyfer
 • Os na wnaethom gasglu'r data'n uniongyrchol gennych chi, mae gwybodaeth am y ffynhonnell

 

Os credwch fod gennym unrhyw ddata anghyflawn neu anghywir amdanoch, mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro a/neu gwblhau'r wybodaeth a byddwn yn ymdrechu i wneud hynny cyn gynted â phosibl; oni bai bod rheswm dilys dros beidio â gwneud hynny, ac ar yr adeg honno cewch eich hysbysu.

Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn am ddileu eich data personol neu gyfyngu ar brosesu (llebo'n berthnasol) yn unol â'r cyfreithiau diogelu data; yn ogystal â gwrthwynebu unrhyw farchnata uniongyrchol gennym ni. Lle bo hynny'n berthnasol, mae gennych hawl i ddata hy callu eich gwybodaeth a'r hawl i gael gwybod am unrhyw benderfyniadau awtomataidd y gallwn eu defnyddio.

Os byddwn yn derbyn cais gennych i arfer unrhyw un o'r hawliau uchod, gallwn ofyn i chi gadarnhau eich hunaniaeth cyn gweithredu ar y cais; hyn yw sicrhau bod eich data'n cael ei ddiogelu a'i gadw'n ddiogel

Trosglwyddiadau y tu allan i'r UE

Diogelir data personol yn yr Undeb Ewropeaidd gan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ond efallai na fydd gan rai gwledydd eraill yr un safon uchel o ddiogelwch ar gyfer eich data personol o reidrwydd. Nid yw Alscient yn trosglwyddo nac yn storio unrhyw ddata personol y tu allan i'r UE.

Cyflwyno Cwyn neu Gais am Fynediad

Dim ond yn unol â'r hysbysiad preifatrwydd hwn ac yn unol â'r cyfreithiau diogelu data perthnasol y mae Alscient yn prosesu eich gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, os hoffech godi cwyn ynghylch prosesu eich data personol neu os hoffech godi cais am fynediad, cysylltwch â ni drwy privacy@alscient.com

 

Mae gennych hefyd yr hawl i godi pryderon gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 0303 123 1113 neu yn https://ico.org.uk/concerns/ , neu unrhyw awdurdod goruchwylio perthnasol arall pe bai eich data personol yn cael ei brosesu y tu allan i'r DU, os credwch na lynwyd wrth eich hawliau diogelu data.

 

Briwsion

Ffeil fach yw cwci, sy'n gofyn am ganiatâd i gael ei roi ar yriant caled y cyfrifiadur. Unwaith y byddwch yn cytuno, ychwanegir y ffeil ac mae'r cwci yn helpu i ddadansoddi traffig gwe neu'n rhoi gwybod i chi pan fyddwch yn ymweld â safle penodol. Mae cwcis yn caniatáu i geisiadau ar y we ymateb i chi fel unigolyn. Gall y rhaglen ar y we deilwra ei gweithrediadau i'ch anghenion, eich hoff a'ch cas bethau drwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Yn gyffredinol, rydym yn defnyddio cwcis ac mae ein cofnodion o'r tudalennau y mae defnyddwyr wedi ymweld â hwy i gasglu gwybodaeth am ein holl ddefnyddwyr gyda'i gilydd, megis pa feysydd y mae defnyddwyr yn ymweld â hwy amlaf a pha wasanaethau sydd fwyaf ar gael. Dim ond ar y cyfansymiau y byddwn yn defnyddio data o'r fath. Mae'r wybodaeth hon yn ein helpu i benderfynu beth sydd fwyaf buddiol i'n defnyddwyr, a sut y gallwn greu gwell profiad cyffredinol i'n defnyddwyr yn barhaus a gwella ein gwefan er mwyn ei theilwra i anghenion cwsmeriaid.

Yn gyffredinol, mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwefan well i chi, drwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy'n ddefnyddiol i chi ac nad ydych yn eu cael. Nid yw cwci mewn unrhyw ffordd yn rhoi mynediad i ni at y cyfrifiadur nac unrhyw wybodaeth amdanoch chi, ac eithrio'r data rydych chi'n dewis ei rannu gyda ni.

Mae'r tabl isod yn esbonio'r briwsion rydyn ni'n eu defnyddio a pham.

Briwsionyn Enw Diben Mwy o wybodaeth
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r safle. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â'r safle, lle mae ymwelwyr wedi dod i'r safle a'r tudalennau yr ymwelwyd â nhw. Cliciwch yma am drosolwg o breifatrwydd yn Google

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer gallwch addasu gosodiad eich porwr i wrthod briwsion os yw'n well gennych. Gall hyn eich atal rhag manteisio'n llawn ar y wefan.

Gallwch dynnu unrhyw friwsion sydd wedi'u creu yn ffolder briwsion eich porwr yn hawdd. Er enghraifft, os ydych ar beiriant Windows, dyma'r camau ar sut i ddefnyddio Windows Explorer i ddileu ffeiliau briwsionyn:

 • Cliciwch ar 'Windows Explorer'
 • Cliciwch ar 'Offer'
 • Cliciwch ar 'Dewisiadau Rhyngrwyd'
 • Cliciwch ar y tab 'Cyffredinol'
 • Cliciwch ar y botwm 'Dileu' yn yr adran 'Pori Hanes'
 • Cliciwch ar y botwm 'Dileu Cwcis' wrth ymyl yr adran 'Briwsion'
 • Cau ar ôl gorffen
 • Cliciwch ar y botwm 'Ok' i gau

Dolenni Defnyddiol

Swyddfa'r Comisiynwyr Gwybodaeth – Fel cymrodeddwr annibynnol hawliau gwybodaeth, mae'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cael y cyfrifoldeb o reoleiddio'r rheolau newydd ar gyfer gwefannau sydd wedi'u hanelu at ddefnyddwyr y DU.

AboutCookies.org – Rhagor o wybodaeth am friwsion, gan gynnwys sut i'w rheoli neu eu dileu.

Google Analytics – Sut mae Google Analytics yn defnyddio cwcis a sut i optio allan o gael eu tracio gan Google Analytics.

Directgov – Rheoli cwcis eich hun a dysgu mwy amdanynt gyda'r cyngor hwn gan Directgov

Hysbysu am newidiadau

Mae ein tîm gwe yn cadw'r hawl i newid y datganiad preifatrwydd heb rybudd. Cyfrifoldeb defnyddwyr yw gwirio'r datganiad preifatrwydd hwn yn rheolaidd.